ANBI gegevens Gebroeders Luden

Steunt u de reddingboot Gebroeders Luden financieel?
U kunt meer schenken zonder dat het extra kost!

De belastingdienst kent voor Stichtingen als de onze een bijzondere regeling. Het komt er op neer dat u uw bijdrage voor het behouden van de reddingboot Gebroeders Luden kunt verhogen zonder dat het u meer geld kost. Onze stichting beschikt over de ANBI-status.

Voor vragen over deze vorm van schenken kunt u kontakt opnemen met onze penningmeester Esther Toxopeus via ons e-mail adres info@gebroeders-luden.nl

Correspondentie adres:
Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden

Haven 26,
9976 VN Lauwersoog
E-mail: info@gebroeders-luden.nl

ANBI

ANBI numer: 817178600
KvK nummer: 02095490
BTW nummer: NL 817178600B01
Website: www.gebroeders-luden.nl

Beleidsplan 2018-2023

Het verhaal van de Gebroeders Luden

De Gebroeders Luden is één van de 5 boten van het type “Carlot”. De Gebroeders Luden meet 21 bij 4 meter en is in 1965 gebouwd op de werf van de Gebroeders Niestern te Delfzijl, en is bekostigd uit het legaat van de heer J.W.A. Luden n.a.v. het verdrinken, in juli 1924, van diens broer Hendrik in de Noordzee. Zij kwam in 1965 in de vaart op het station Oostmahorn als opvolger van de legendarische zelfrichtende reddingboot Insulinde. De voortstuwing gebeurt door middel van twee 8 cilinder Kromhout motoren Type 8TS117.

Toen in 1969 de Lauwerszee werd afgesloten is de Gebroeders Luden naar Lauwersoog verhuisd. In 1996 werd een snellere reddingboot op Lauwersoog gestationeerd en werd de Gebroeders Luden verhuurd aan de IJslandse redding maatschappij. Na 9 jaar IJsland is de boot terug waar hij hoort, op Lauwersoog. In 2006 werd de Stichting  tot Behoud opgericht en de Gebroeders Luden aangekocht van de KNRM. Met 967 geredden en 40 dienstjaren nu met pensioen.

Inleiding

De stichting heeft sinds zijn oprichting ontwikkelingen doorgemaakt. De collectie is uitgebreid en heeft zich verbreed. Er zijn activiteiten ontplooid en samenwerkingsverbanden ontstaan met organisaties grenzend aan de doelstellingen van de stichting.

Het bestuur van de stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden wil door middel van dit beleidsplan de beleidslijnen uitzetten en de ontwikkelingen binnen en buiten de stichting in kaart brengen en vastleggen. Het dient als een theoretische onderbouwing van de doelstellingen van de stichting en maakt deze inzichtelijk voor subsidiegevers, medewerkers en belangstellenden.

Met dit beleidsplan wil het bestuur tevens zijn inspanningen verwoorden om te komen tot een voortvarend en deskundig beheer.

In de conclusies van dit beleidsplan worden op onderdelen die zaken benoemd die verbetering of een herbezinning behoeven en waar het bestuur in de komende jaren prioriteit aan dient te geven.

De stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden is opgericht op 4 oktober 2006 met als zetel de Gemeente de Marne. De Ligplaats van de Gebroeders Luden is Lauwersoog. De Stichting heeft tot doel het in de vaart houden van de voormalige KNRM reddingboot de Gebroeders Luden.

Doelstelling

Hoofddoelstelling:

(statuten 4 oktober 2006, Art. 2.1,a) “Het in de vaart houden van de voormalige KNRM  reddingboot Gebroeders Luden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

De doelstelling kan in vier onderdelen worden uitgesplitst:

 1. De reddingboot, de informatie en de initiatieven van de stichting toegankelijk maken voor een breed publiek en vanuit een klantgerichte benadering de behoeften aan informatie en educatie van de verschillende doelgroepen op een zo gedifferentieerd mogelijke en kwalitatief goede wijze te bevredigen.
 2. Het ontwikkelen van en het deelnemen aan initiatieven die direct te maken hebben met de cultuurhistorische waarden van de reddingboot, het vaargebied waar de Gebroeders Luden van dienst is geweest; de Waddenzee en Noordzee van Harlingen tot Borkum en de Noord Groninger en Noord Friese plaatsen waar reddingboten gestationeerd zijn geweest.
 3. Collectievorming: Het bijeenbrengen, uitbreiden en op een professionele wijze bewaren van voorwerpen.
 4. Het verzamelen en vastleggen van beschrijvende en narratieve informatie van beeldmateriaal (films, video, etc.).

Missie

Met de reddingboot in een zo origineel mogelijke staat een bijdrage leveren aan de promotie en indien gewenst ondersteuning van het belangrijke werk van de KNRM, alsmede een duidelijke toegevoegde waarde te zijn voor het toeristisch product van het gebied rondom Lauwersoog. Waar mogelijk worden educatieve mogelijkheden benut. De Stichting wil zich belangeloos inzetten als deskundige bemanning en andere ter zake deskundigen, om op een veilige manier, de bij de doelstellingen genoemde taken tot uitvoering te brengen.

Huisvesting en ligplaats

De Stuurhut, waar het kantoor en ontvangstruimte in gehuisvest is, vormt een wezenlijk onderdeel van de stichting. De Stuurhut wordt gehuurd van de Coöperatieve Inkoop Vereniging (CIV), de kosten worden gedeeld met een geschikte nevenhuurder. Beneden is de ontvangstruimte en de kantine voor de vrijwilligers. Boven in het gebouw is een vaste expositie ingericht en een werkplaats c.q. opbergplaats. De Reddingboot ligt, m.m.v. De Exploitatie Maatschappij Lauwersoog (E.H.L.) in de buitenhaven, vlakbij het havenkantoor.

Collectie en expositie

De stichting heeft een unieke collectie. De diverse objecten zijn aan de stichting geschonken of in bruikleen gegeven. Deze gegevens worden bijgehouden in een Excel bestand. Een aankoopbeleid kent de stichting niet. Tot nog toe accepteert de stichting vrijwel alle aangeboden materiaal dat enigszins aansluit bij de missie. De permanente expositie is opgebouwd rond thema’s uit de reddingbootgeschiedenis en het maritieme verleden van het reddingwezen.

Op de website www.gebroeders-luden.nl is een uitgebreide fotocollectie te vinden van de geschiedenis van ons schip en actuele gebeurtenissen.

Initiatieven en nevenactiviteiten
Onder andere:

 • Aanwezig zijn bij de jaarlijkse landelijke Reddingbootdag van de KNRM.
 • Beschikbaar zijn voor de KNRM. Bijvoorbeeld voor inzet bij ijsgang op het Wad, assisteren bij oefeningen en  evenementen waar gevraagd wordt om promotioneel te ondersteunen aan de Reddingsmaatschappij.
 • Sail Amsterdam, Sail Harlingen, Delfsail en Sail Den Helder
 • Winter- en ZomerWelvaart Groningen
 • Aanwezig zijn op de Vlaggetjesdagen in Zoutkamp. Ieder jaar met Pinksteren worden er in Zoutkamp de Vlaggetjesdagen georganiseerd. De Gebroeders Luden ligt hier elk jaar drie dagen ter bezichtiging.
 • Aanwezig zijn bij de Admiraliteitsdagen van Dokkum. De Gebroeders Luden ligt ter bezichtiging in de binnenstad van Dokkum.
 • Arrangementen met plaatselijke ondernemers. Kansen om aantrekkelijke arrangementen uit te zetten worden benut en waar mogelijk uitgebreid.
 • Inzet voor de promotionele waarde van de Haven van Lauwersoog, m.b.t. visserij en toerisme.
 • Participatie. De stichting participeert in Gronings Maritiem Museaal Overleg (GROMMO) en in Stichting Oude Redding Glorie (ORG). 

Publiek
De Gebroeders Luden ligt op een prominente plaats in de buitenhaven van Lauwersoog. En is zowel vanaf de weg als vanaf het water goed te zien. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving. Horeca bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van de Gebroeders Luden en de “Stuurhut. Het bezoek door (basis)scholen en het georganiseerde groepsvervoer wordt gestimuleerd  door de public relations uit te breiden en door het aanbieden van educatieve programma’s. Het publiek kan van de stichting tot behoud Gebroeders Luden het volgende verwachten:

 • Een vaste expositie
 • Een actuele website, vernieuwd in september 2017
 • Vaartochten met maximaal 12 personen
 • Lezingen door oud-redders
 • Dagtochten
 • Dagdeeltochten
 • Asverstrooiingen
 • Cursussen, bijv. Vaarbewijs I en II en Marifoon

Positionering
De Gebroeders Luden is een historisch schip, een legendarische boot met vele spectaculaire reddingen. De Gebroeders Luden haalt geen bezoek bij andere historische schepen weg.  Integendeel, het is een belangrijke aanvulling op het aanbod in de provincie.

Andere maritieme musea en historische schepen in de omgeving van Lauwersoog zijn:

 • Visserijmuseum in Zoutkamp (ZK 4 en ZK 31)
 • Wierumer Aak WL 19
 • Noordelijk Scheepvaartmuseum in Groningen (Emma)
 • Admiraliteitshuis in Dokkum
 • Museum, ’t Fiskershúske in Paesens Moddergat
 • Strandreddingboot Dr. Ir. S.L. Louwes
 • Loodskotter Eems in Delfzijl
 • Kapiteinshuis Pekela met schip
 • Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder
 • Historische scheepswerf Wolthuis in Hoogezand
 • De aan de KNRM gelieerde schepen op Lauwersoog, Eemshaven en Schiermonnikoog

Uitbreiding van de samenwerkingsvormen met deze musea en schepen in de omgeving moet blijvend worden onderzocht.

Bestuursleden van de stichting hebben al kontakten met het Visserijmuseum Zoutkamp, de Wierumer Aak WL19, het Reddingmuseum, de werf Wolthuis en het Noordelijk Scheepvaart Museum.

Interne Organisatie
Het vrijwillige karakter vraagt om respect en waardering voor de inzet van een ieder maar ook om duidelijke regels en naleving van afspraken. De basis hiervoor staat nader omschreven in het document “Regels voor het gebruik van reddingboot Gebroeders Luden”, recentelijk geactualiseerd.

 • De stichting kent geen betaalde functionarissen. Bestuursleden en medewerkers zijn allen vrijwilligers ieder met een eigen deskundigheid en een eigen relatienetwerk.
 • Het Stichtingsbestuur bestaat nu uit zeven personen, ieder met een eigen taak (voorzitter, secretaris, penningmeester, bemanningszaken, onderhoud bovendeks/onderdeks en PR/boekingen). Het bestuur komt maandelijks bijeen en vergadert aan de hand van een agenda. Deeltaken, activiteiten, plannen, e.d. worden van hieruit bepaald en ter uitvoering toegewezen aan één of meer bestuursleden.
 • Het bestuur wordt indien gewenst terzijde gestaan door Dhr. Wilstra, voormalig schipper van de Gebroeders Luden, als adviseur.
 • Er is sprake van een poule enthousiaste en vakkundige vrijwilligers. Per activiteit wordt veelal de medewerking van vrijwilligers gevraagd. De coördinatie van deze verrichtingen is in handen van een in de vergadering aangewezen bestuurslid. Het gezamenlijke bestuur blijft verantwoordelijk voor alle vanuit de stichting te verrichten activiteiten. Elke dinsdag is er klusdag. Er wordt dan onderhoud gepleegd aan de Gebroeders Luden, gewerkt aan de website en het bijhouden van de social media.
 • Één bestuurslid is aangesteld als “eerste schipper”, en bewaakt de deskundigheid van het gebruik van de boot.
 • De stichting geeft tweemaal per jaar een nieuwsbrief uit aan vrijwilligers en relaties die de stichting en zijn activiteiten in financiële, materiële of immateriële zin ondersteunen. Deze is digitaal beschikbaar, en natuurlijk ook te lezen op de website.

Financiën
Naast incidentele sponsoring van (onderhoud)materiaal door regionale ondernemers, wordt de belangrijkste bron van inkomsten van de stichting gevormd door de vaartochten, donateurs, de club van 100, topsponsors en incidentele donaties. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële beheer, grotere uitgaven worden altijd vooraf in een bestuursvergadering besproken en geaccordeerd. In het kader van scheiding van functies wordt de dagelijkse boekhouding verricht door administratiekantoor Feenstra uit Roden, en de accountantscontrole ligt bij het accountantskantoor de Jong & Laan te Meppel. Dit kantoor stelt ook jaarlijks het financiële jaarverslag op welke gepubliceerd wordt op onze website.

Conclusies en beleid

Interne organisatie
Sinds de oprichting in 2006 heeft de stichting een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Zonder de enorme inzet van de groep vrijwilligers, aan wie veel dank verschuldigd is, was dit niet mogelijk geweest.

 • Per voorliggende uitdaging of initiatief zal het bestuur zich altijd kritisch af vragen: “Hebben de activiteiten een direct aantoonbare verbinding met het Verhaal van de Gebroeders Luden” en vooral: “Wat is reëel haalbaar met deze vrijwilligersclub”.
 • In de bestuursvergaderingen zal deskundigheidsbevordering en eventuele bijscholing van de medewerkers regelmatig op de agenda worden geplaatst.
 • Onderhoud en een analyse van de conditie van het schip (o.a. bepalen of verdergaande conservering gewenst is) vragen een specifieke deskundigheid van de medewerkers.

Collectie
Zoals hiervoor al beschreven accepteert de stichting vrijwel alle materiaal dat aangeboden wordt en enigszins aansluit bij de missie. Aan het registreren hiervan moet nog begonnen worden. Hiervoor zal een commissie aangesteld worden.

Publiek
Het bezoek door (basis)scholen en het georganiseerde groepsvervoer zou nog meer gestimuleerd kunnen worden. De educatieve functie van de Gebroeders Luden moet versterkt worden.

 • De public relations naar basisscholen en aan reisorganisaties, toeristenverenigingen, regionale buurt- en doelgroepverenigingen die regelmatig excursies organiseren moet worden uitgebreid. Ook de Nieuwsbrief van de stichting zou aan deze groepen kunnen worden toegezonden.
 • Speciale aandacht zal de komende tijd de educatieve kant van de stichting krijgen. In het bijzonder zullen voor kinderen in de basisschoolleeftijd educatieve programma’s worden ontwikkeld (workshops, lesbrieven, leskisten en een monsterboekje) Bij een toekomstige bestuurswisseling zal een educatief geschoolde achtergrond wenselijk zijn.

Financiën
We streven naar een kostendekkende exploitatie, waar het opbouwen van een reserve onderdeel van is. Dit is noodzakelijk om tijdig groot onderhoud  te kunnen plegen en onvoorziene zaken niet tot risico te laten worden.

Er zijn twee mogelijkheden om dit doel te bereiken.

Ten eerste: uitbreiding van het aantal sponsoren en donateurs. Met een duidelijke sponsorbrochure en aanvullend materiaal worden sponsoren doelgericht benaderd. Gezien de belangrijke maritieme bedrijfssector gaan we met name in de Provincie Groningen een duidelijk actiever sponsorbeleid voeren. Tijdens promotionele activiteiten zal sponsorwerving beter worden opgepakt.

Ten tweede: uitbreiding van het aantal vaartochten. Hiervoor moet doelgerichter ingezet worden op de lokale pers en uitagenda’s, Beter inspelen op activiteiten die al plaats vinden in de haven van Lauwersoog.

In het document “PR Plan Gebroeders Luden staat dit nader beschreven.

Dit beleidsplan is in Mei 2018 vastgesteld door het bestuur van de Stichting tot behoud reddingboot Gebroeders Luden.

 

Jaarrekening 2022

Jaarverslag 2023